ក្រុមហ៊ុន Facebook វិនិយោគ​លើ​ការពង្រីក​បណ្ដាញ​ផ្គត់ផ្គង់ អ៊ិន​ធឺ​ណិ​ត​ដែល​នឹង​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ជាង ២០០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក – CEN