ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​ ១៨ ខែកក្កដា​​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN