ត្រឹម ១០០​ម៉ោង ពិភពលោក​មានការ​ឆ្លង COVID-19 ចំនួន ១​លាន​ករណី​ជា​លើកដំបូង​ – CEN