អាហារ​ប្រចាំថ្ងៃ​ទាំងនេះ ជួយ​ឱ្យ​រោមភ្នែក​លូតលាស់​វែង​ស្អាត – CEN