ជំងឺមហារីក​សុដន់ ៖ ការពិត​គឺ​ពុំ​ដូចនឹង​ពាក្យ​បន្លាច តំណាល​តៗ​គ្នា​ទេ – CEN