ផ្សារ​បន្លែ​សុវត្ថិភាព ដែល​អាជ្ញាធរ​ខេត្តសៀមរាប និង​មន្ទីរជំនាញ​បាន​ជំរុញ និង​គាំទ្រ បាននិងកំពុង​ទទួល​បានការ​ចាប់អារម្មណ៍ ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN