«​បណ្ណាល័យ​សម្តេចម៉ែ​» ក្នុង​ព្រះរាជ​សកម្មភាព​គាំពារ​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ និង​ការលើកស្ទួយ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ ព្រមទាំង​សិល្បៈ – CEN