រដ្ឋាភិបាល ចំណាយ​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ ២៥​លាន​ដុល្លារ​ហើយ ក្នុងការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​សាច់ប្រាក់​ជូន​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់​ដោយ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN