ការបង្កបង្កើន​ស្រូវស្រាល របស់​កសិករ មាន​សន្ទុះ​លើស​ផែនការ គិត​ត្រឹម​ខែកក្កដា នៅ​បាត់ដំបង​ – CEN