កែសម្រួល​កិច្ចព្រមព្រៀង​សម្បទាន​ផ្លូវដែក​ភាគ​ខាងជើង សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ ភាពខ្វះ​ចន្លោះ ថែទាំ និង​គ្រប់គ្រង​ណ្តោះ​អាសន្ន​ – CEN