តើ​ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម​ប្រភេទ C ឆ្លង ឬ​មិន​ឆ្លង​? – CEN