ហួសចិត្ត​ណាស់​! យក​ប៉ះចំ​ប្តី​ហេងស៊យ តាមរក​ជួប​ខ្លា វ៉ៃ​គ្នា​ផ្អើល​ការដ្ឋាន​សំណង់ ឈឺចាប់​ចេញមក​ននៀល​ដី និង​ស៊ី​ជោរ​គំរាម​សម្លាប់ខ្លួន​ទៀត (​វីដេអូ​) – CEN