កំពុង​ខិតខំ​ផលិត​ពូជស្រូវ​សុទ្ធ​ល្អ ដើម្បី​ចែកចាយ ទៅដល់​កសិករ នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN