រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​អប់រំ ៖ ការពង្រឹង​គុណភាព​អប់រំ និង​សុខុមាលភាព​កុមារ​តូច ក្នុង​បរិបទ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN