ថៃ​ពន្យារពេល​ក្រឹត្យ​គ្រោះអាសន្ន​រហូតដល់​ចុងខែ​សីហា ដើ​ម្ប​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​របស់ COVID-19 – CEN