អាការ​នៃ​ជំងឺ​ឬ​ស​ដូង​បាត ដែល​អ្នក​គួរ​យល់ដឹង​ – CEN