​ជប៉ុន​អនុម័ត​ការប្រើ​ថ្នាំ Dexamethasone សម្រាប់​ព្យាបាល​ជំងឺ COVID-19 – CEN