សិលាចារឹក​ដែល​រកឃើញ​នៅ​ប្រាសាទទន្លេស្ងួត​ត្រូវបាន​ចុះ​លេខ K.1459 ក្នុង​បញ្ជី សារពើ​ភណ្ឌ​សិលាចារឹក​កម្ពុជា​ – CEN