កម្ពុជា បាន​ឆ្លង​ផុតពី​ប្រទេស​ខ្វះ​ស្បៀង មកជា​ប្រទេស​ដែលមាន​ស្បៀង​ហូប​គ្រប់គ្រាន់ និង​កំពុង​ជំរុញ​ការនាំចេញ​ – CEN