រា​ហ៊ូ ចាប់​ច័ន្ទ ច័ន្ទ​ក្រហមឈាម បាំង​មេឃ​មួយ​ចំហៀង ច័ន្ទ​នៅតែ​ភ្លឺ​ – CEN