គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ភ្ញៀវ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍ តាម​ប្រព័ន្ធ Telegram BOT ក្នុងដំណាក់កាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN