ដើរ​សប្បាយ ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដោយ​… “​គេហទំព័រ​ណាត់ជួប​”! – CEN