បំពាក់​ម៉ាស៊ីន និង​ឧបករណ៍​ត្រួតពិនិត្យ​គុណភាព​ខ្យល់ និង​សំឡេង នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN