អ្វីដែល​អ្នក​គួរ​ធ្វើ និង​មិនគួរ​ធ្វើ នៅពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ​បាន ៣​ខែ​ – CEN