ម៉ូតសក់ចម្លែកៗ ក្នុងរឿងភាពបូរាណចិន ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ គាត់ស្រមើស្រមៃឃើញ…! – CEN