​គ្រឹះស្ថាន​អង្គរ​ប្រមូល​ចំណូល​ប្រមាណ​២០​លាន​ដុល្លារ ពី​ការលក់​ប័ណ្ណ​ជូន​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ ក្នុង​រយៈពេល​៦​ខែ​ឆ្នាំ​២០២០ – CEN