ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ ព័ត៌មាន​មិន​ពិត ទាមទារ​ឱ្យមាន ចូលរួម​សហការគ្នា​ទាំង​រដ្ឋ ឯកជន សមាគម​អ្នកសារព័ត៌មាន – CEN