អ្នកបច្ចេកទេស​អូស្ត្រាលី ជួយ​ក្នុង​ដំណើរ​ការកសាង​ច្បាប់​សំខាន់ៗ​ចំនួន​២ របស់​កម្ពុជា​ – CEN