អ្នកនឹង​ប្រឈម​ជំងឺ​ទាំងនេះ កាលណា​ទំហំ​ចង្កេះ​កាន់តែ​ធំ – CEN