អ្នកជំនាញ​អចលនទ្រព្យ អះអាងថា អំឡុង​ពេលនេះ ការជួញដូរ​អចលនទ្រព្យ មាន​ភាពល្អប្រសើរ​ – CEN