បិទ​អាជីវកម្ម​យានដ្ឋាន​គ្មាន​ច្បាប់​ចំនួន​៦​កន្លែង នៅ​ទួលគោក​ – CEN