ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អនុម័ត​ជា​ផ្លូវការ នូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ក្នុង​បរិបទ​ប​ដិ​វដ្ត​ន៍​ឧស្សាហកម្ម​៤.០ – CEN