ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ២៥ ​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN