រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក Zhang Guoqing អភិបាលក្រុង​ធាន​ជីន​ – CEN