ជនជាតិ​សិង្ហ​បុរី​ម្នាក់ សារភាព​កំហុស​ថា បានធ្វើ​ចារកម្ម​ឲ្យ​ចិន​ – CEN