មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​សោះ​! ការរួម​ភេទ ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ម្លឹ​ង ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN