វៀតណាម​បង្កើន​ការ​ប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​វិញ​ចំពោះ COVID-19 ក្រោយ​រកឃើញ​ការឆ្លង​ថ្មី​នៅ​មូលដ្ឋាន ១​ករណី រយៈពេល ១០០​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​ – CEN