រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​៖ កម្ពុជា​ឈានមុខ​គេ​ក្នុង​ការពង្រឹង​សមាហរណកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម – CEN