ជូនពរ​ឆាប់​ណា​ក្មួយ​! ក្មេងស្រី​ដែល​ត្រូវ​ស្ត្រី​ចិត្តឃោរឃៅ​ឆូត​មុខ​ដេរ​អស់​ជាង​១០០​ថ្នេរ ពេលនេះ ស្ថានភាព​នាង​តូច​ហាក់​ប្រសើរ​វិញ​ហើយ​…. – CEN