ក្មេងៗ​រើសយក​គ្រាប់​បេ​៤០ ធ្វើ​ក្បាល​មេក្រូ​ច្រៀង​លេង ហើយ​យកមក​ដំ​លេង ផ្ទុះ​ស្លាប់​ក្មេង​អាយុ​៤​ឆ្នាំ​ម្នាក់ ក្មេង​២​នាក់​រងរបួស និង​ឪពុក​ក្មេង​ស្លាប់​នោះ​ក៏​រងរបួស​ – CEN