ថ្ងៃនេះ ជាសះស្បើយ ៤​នាក់ និង​ពុំ​រកឃើញ​ករណី​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​ថ្មី ទេ – CEN