ក្រុមហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ Century 21 Zillion Holding ចាប់ផ្តើម​យុទ្ធនាការ បណ្តុះ​ជំនាញ​ឯកទេស​ដីធ្លី​ទូទាំងប្រទេស ដោយ​ចាប់​ផ្តើមចេញពី​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ – CEN