បូរី​ឃាង ហេង ចាក់ដី​ចូល​ប្រឡាយ​បឹង​ហា បណ្ដាល​ឲ្យ​លិចលង់​លំនៅដ្ឋាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ភូមិ​ថ្មី​ – CEN