ជ្រើសរើស​ខេត្តស្វាយរៀង គឺជា​ខេត្ត​ទី​១ សម្រាប់​ដក​ពិសោធន៍​ក្នុងការ​រៀបចំ​វេទិកា​ពិភាក្សា លើកកម្ពស់​សមត្ថភាព​យុវជន និង​សហគ្រិនភាព​ – CEN