សហគ្រិន​ស្ត្រី ពិបាក​ទទួលបាន​ឥណទាន​ពី​ធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នានា​សម្រាប់​ពង្រីក​មុខ​ជំនួញ​របស់ខ្លួន​នោះ គឺ​ដោយសារ​តែមាន​កង្វះខាត​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ – CEN