អនុវត្ត​វិធានការ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​សង្គម​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ហា​នី​ភ័យ​នៃ​ការរីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​ថ្ងៃ​ឈប់សំរាក ពីថ្ងៃ​ទី​១៧ ដល់​ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា​ – CEN