ប្រទេស​ឥណ្ឌា​គ្រោង​បិទ​កម្មវិធី​ដែលមាន​ដើមកំណើត​ចិន​ចំនួន ២៧៥ បន្ថែមទៀត​មាន​ទាំង​កម្មវិធី PUBG ផងដែរ​ – CEN