យុទ្ធ​ភ័​ណ្ឌ​មិនទាន់​ផ្ទុះ​នៅតែ​ជា​ក្តីកង្វល់​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​មូលដ្ឋាន​អតីត​សមរភូមិ​ប្រយុទ្ធ​ – CEN