អាហារ​ប៉ុន្មាន​ប្រភេទ​នេះ ជួយ​រំលាយ​ជាតិ​ខ្លាញ់​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN