ករណី​សង្ស័យ Covid-19 ជា​លើកដំបូង លោក គឹម ជុង​អ៊ុន នឹងមិន​លើក​ឲ្យ​អ្នកជំងឺ​រួចខ្លួន​ឡើយ ដោយ​ត្រូវ​ប្រឈម​នឹង «​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ធ្ងន់់់់់់់់់ធ្ងរ​» – CEN